Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.
Privacy - Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof
 • Privacy

  Privacy statement Cultuurbedrijf Tiel

  Cultuurbedrijf Tiel geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

  Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de websites van Cultuurbedrijf Tiel en de daarop ontsloten dienstverlening van Zinder en Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof. Door gebruik te maken van deze websites geeft u aan het privacybeleid te accepteren. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan, hoe wij de gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
  Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken.

  Over de gegevensverwerking
  Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

  Persoonsgegevens
  Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.
  Persoonsgegevens die u ten behoeve van de dienstverlening van Zinder aan ons beschikbaar stelt, worden opgeslagen in het programma Perfect View van PV maatwerk. De persoonsgegevens die u ten behoeve van de dienstverlening van de Agnietenhof aan ons beschikbaar stelt, worden verwerkt door LVP. PV maatwerk en LVP zijn op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.

  Webhosting
  Voor Zinder nemen wij webhosting- en e-maildiensten af van Kovoks en de website van Agnietenhof wordt gehost door Synthesis. Kovoks en Synthesis verwerken persoonsgegevens namens ons en gebruiken uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Beide partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Kovoks en Synthesis zijn op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

  Cookies
  Deze website maakt gebruik van cookies om uw websitebezoek zo plezierig mogelijk te maken. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden niet met derden gedeeld.
  De gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van de webbeheerder of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Dit vindt altijd op geanonimiseerde wijze plaats.

  Als u niet wil dat wij cookies gebruiken, kunt u in uw browser 'cookies off' instellen of de button 'cookies off' aanklikken. Accepteert u cookies, dan blijven deze in uw computer, tablet of mobiele telefoon staan, tenzij u ze zelf verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.

  Hieronder beschrijven wij welke cookies gebruikt worden.

  Google Analytics
  Via Google Analytics worden op zinder.nl en agnietenhof.nl geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals u de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben wij de volgende maatregelen getroffen:

  • We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • We hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
  • We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet;
  • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

  Wil je niet dat je klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kunt u via de website van Google een browser-plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die u bezoekt, dus niet alleen voor websites van Cultuurbedrijf Tiel. U kunt de browser-plugin hier downloaden. De plugin werkt alleen voor Chrome. 

  Kernfuncties
  Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt.

  Sociale knoppen
  Op de website zijn knoppen opgenomen om te kunnen inloggen via of activiteiten te delen op Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent zodat u niet iedere keer op Facebook, Twitter of LinkedIn hoeft in te loggen zodra u iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kunt u de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien.

  Embedded content
  Wij maken gebruik van YouTube-video’s. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, kunt u vinden in het privacybeleid van de YouTube. Wij hebben hier geen controle over.

  Doeleinden
  Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor gerichte marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

  Bewaartermijnen
  Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw clientprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

  Derden
  De informatie wordt niet met derden gedeeld (los van eventuele derden die betrokken zijn bij de gegevensopslag). Met deze derden zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

  Uw rechten
  Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

  In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren middels uw postcode en huisnummer of anderszins. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens.
  U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

  Recht op inzien en aanpassen persoonsgegevens
  U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij binnen 30 werkdagen behandelen. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

  Recht op beperking van de verwerking
  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

  Recht op overdraagbaarheid
  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

  Recht van bezwaar en overige rechten
  U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Cultuurbedrijf Tiel. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

  Keuzes voor persoonsgegevens
  Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dit moment aan ons is verstrekt.

  1. Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
  Onderaan elke mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Voor e-maildiensten van de Agnietenhof kunt u zich ook in- en uitschrijven via Mijn Theater.

  2. Aanpassen/uitschrijven communicatie
  Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen. Voor diensten van de Agnietenhof kunt u ook zelf uw gegevens aanpassen via Mijn Theater.

  3. Cookies uitzetten
  De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen en alle cookies weigeren of aangeven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

  Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
  In voorkomende gevallen kan Cultuurbedrijf Tiel op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

  Vragen en feedback
  Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over het privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.